6698Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik kapsamında Dr. Ahmet YASSA “Veri Sorumlusu” sıfatına sahiptir.

Veri sorumlusu Dr. Ahmet YASSA tarafından, mevzuatta yer alan şartlar çerçevesinde aşağıda belirtilen şekillerde elde edilen kişisel verilerinizin, ticari faaliyetlerimiz kapsamında veya sizlerle olan hizmet ilişkisi dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç doğrultusunda ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, korunacağını, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan kurumlara aktarılacağını ve Kanun’un öngördüğü şartlarda yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kanun’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bilgilerinize açıkça sunarız.

 1. Hastaların Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü

Kişisel verileriniz, bilgi teknolojilerine dayalı çeşitli yöntemlerle, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla fiziki başvuru, sözlü, yazılı ya da GSM teknolojileri de dahil olmak üzere elektronik olarak toplanabilmektedir.

Dr. Ahmet YASSA, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınızdan ayrıca izin alınacaktır.

Dr. Ahmet YASSA tarafından toplanan ve kullanılan, hastalara ait kişisel veriler özellikle şunlardır:

Veri Kategorisi

Kimlik Verisi

Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, medeni hal, doğum tarihi, uyruk, cinsiyet ve meslek bilgileri, bir aile yakınına ait ad-soyad bilgisi

İletişim Verisi

Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, bir aile yakınına ait telefon numarası

Finansal Veri

IBAN numarası gibi banka bilgileri, fatura bilgileri

Özel nitelikli kişisel veriler

 • Sağlık verileri, sağlık raporu
 • Tıbbi özgeçmişi, geçirdiği operasyonlar, laboratuvar sonuçları, reçete bilgileri, kalıtımsal hastalık bilgileri, aile sağlık bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık verileri ve cinsel hayat bilgileri
 • Kişinin kaç evlilik yaptığı, anne-babanın sağ olup olmadığı, kaçıncı evlilikten doğduğu, evliliklerin resmi olup olmadığı gibi ailesinin Sosyo kültürel durumuna ilişkin bilgiler
 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

Kişisel Verileriniz, Dr. Ahmet YASSA tarafından aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlenebilir.

Sözleşmenin kurulması ve ifası amacıyla, özellikle;

 • Gelen çağrıların toplanması ve hastalara hizmet verilmesi,
 • Hasta bilgi değişikliklerinin bildirilmesi ve takibinin yapılması,
 • Hasta bilgilerinin kaydının ve takibinin yapılması,
 • Hasta bilgilerinin toplanması ve takibinin yapılması,
 • Hasta görüşme ve tekliflerinin takibinin yapılması,
 • Hasta ödemelerinin takibinin yapılması,
 • Hasta iletişiminin gerçekleştirilmesi ve takibinin yapılması,
 • Hasta şikâyetlerinin kayıt altına alınması, takibi ve sonuçlandırılmasının yapılması,
 • Hasta taleplerinin kayıt edilmesi ve takibinin yapılması,
 • Hastadan iletişim için izin alınması,
 • Hastalara bilgi mesajlarının gönderilmesi,

İlgili Kanun Hükümleri Kapsamında;

 • Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Borçlar Kanunu, Tüketici Kanunu vb. ilgili diğer mevzuat kapsamındaki idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Dr. Ahmet YASSA muayenehanesinin meşru menfaatleri ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması amaçlarıyla, özellikle;

 • Dava ,icra takiplerinin vb. yasal/idari süreçlerin takip ve neticelendirilmesinin sağlanması,
 • Tüketici davalarının takibinin yapılması amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalkmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

 1. Kişisel Verilerin 3. Kişilere Aktarılması

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup, ilgili kişinin kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri, gerçek veya tüzel üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Yurt İçindeki Üçüncü Kişilere Aktarılması;

Sözleşmenin kurulması ve ifası amacıyla, özellikle;

 • Hastaların bildiriminin ve takibinin yapılması amacıyla hizmet alınan/iş birliği yapılan firmalara, iş ortaklarına ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması amacıyla, özellikle;

 • Dava ve icra takiplerinin vb. yasal ve idari süreçlerin takip ve sonuçlandırılması amacıyla Dr. Ahmet YASSA avukatına aktarılmaktadır.
 1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması

Dr. Ahmet YASSA, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Dr. Ahmet YASSA bu durumu en kısa sürede ilgili veri sahibine ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirecektir.

 1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

KVK Kanunu’nun 7.maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Dr. Ahmet YASSA tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve bu Kanun dayanak alınarak oluşturulan ikincil mevzuata göre yerine getirilecektir.

 1. Hastaların Sahip Olduğu Haklar

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Dr. Ahmet YASSA’ya başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun kapsamındaki başvurularınızı ve taleplerinizi, drahmetyassa.com/”web adresinde bulunan İletişim Formu”nu doldurarak;

 • Adresimize bizzat teslim edebilir veya Noter kanalıyla iletebilir.
 • drahmetyassa@gmail.com adresine ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.
 • Dr. Ahmet YASSA, başvuru taleplerini Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Dr. Ahmet YASSA tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak bilgilendirme yapılacaktır. Aydınlatma Metni’nin en güncel haline drahmetyassa.com adresinden ulaşabilirsiniz.

To Top